Dimarts, 5 de desembre de 2023
14 Cº 7 Cº

Corporació. Publicació de contractacions

ANY 2017

ANUNCI EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR I ORNAMENTAL DELS PALLARESOS

1.- Plec condicions tècniques

2.-Plec administratiu

3.- Annex 

4.-Acta obertura sobre núm. 1

5.- Convocatòria obertura sobre Núm. 2

6.- Acta obertura sobre núm. 2

7.- Acta Obertura sobre núm. 3

 

ANUNCI EXPEDIENT DE LA CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL CAMP DE FUTBOL SITUADES ENTRE EL CARRER NOGUERA I EL CARRER DE LA CERDANYA DELS PALLARESOS

1.- Acord d'aprovació de l'expedient

2.- Plec de clàusules jurídico econòmico-administratives

3.-Annex I-Inventari instal·lació

4.- Annex II-declaració responsable

5.- Anunci BOPT exposició pública concessió demanial instal·lacions camp de futbol municipal

6.-Anunci modificació expedient concessió ús privatiu domini públic


 ANUNCI LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL DELS PALLARESOS

1.- Anunci BOPT

2.- Plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació de la gestió del servei de la llar d'infants muncicipla "Llar de Colors"

3.- Plec de prescripcions tècniques

4.- Annex personal a subrogar

5.- Avís interpretació Plec de clàusules Administratives Particulars

 

ANUNCI LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT PER LA CONTRACTACIÓ DE LA RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PUBLIC EXTERIOR "SEPARAT A QUADRE A"

1.- Anunci BOPT

2.- Plec de clàusules administratives particulars

3.- Projecte tècnic 1/4

3.- Projecte tècnic 2A/4, 2B/4

3.- Projecte tècnic 3A/4, 3B/4

3.- Projecte tècnic 4/4

4.- Condicions d'excecució

5. Obertura sobre número 1

6. Informe desglossat criteris de valors

7.- Acta obertura sobre número 1

8.- Acta obertura sobre número 2

9.- Acta lectura informe valoració criteris i obertura sobre núm. 3 oferta econòmica

10.- Decret aprovació relació classificada de les empreses presentades

11.- Anunci adjudicació contracte

ANUNCI LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMESA ORDINÀRIA, D'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES COMPRESES AL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL POLIESPORTIU DELS PALLARESOS 1A FASE (PISTA POLIESPORTIVA).

1.- Decret 155/2017 aprovació expedient i obertura licitació.

2.- Plec de clàusules administratives particulars

3.- Projecte tècnic

4.- Acta obertura sobre núm. 1

5.- Avis interpretació Plec de Clàusules Administratives Particulars

6.- Acta obertura sobre núm. 2

7.- Acta lectura valoració sobre núm. 2

8.- Certificat Relació clasificada de les empreses

 

ANY 2016

BASES MÍNIMES DE LA LICITACIÓ, SOTA LA CATEGORIA DE CONTRACTE MENOR ADMINISTRATIU ESPECIAL, DE L'EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LES FESTES I ACTES QUE ORGANITZI L'AJUNTAMENT ENTRE EL 15 DE JULIOL DE 2016 A 1 DE JUNY DE 2017

1.- Bases de licitació de contracte administratiu especial, de l'explotació del bar de les festes i actes que organitzi l'Ajuntament, corresponents a la publicació al BOPT núm. 121 de 27 de juny de 2016

2.- Proposta adjudicació del bar de les festes 2016/2017

 

CONVOCATÒRIA PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DE LA CONCESSIÓ DE DOMINI PUBLIC DE LES INSTAL·LACIONS UBICADES A L'AV. CATALUNYA 10 (PISCINIA MUNICIPAL), QUE COMPRENEN LOCAL DESTINAT A BAR-CAFETERIA I XIRINGUITO

2. - Plec de clàusules econòmico administratives i tècniques particulars que han de regir la concessió administrativa de domini públic de l'ús privatiu del bar cafeteria i xiringuito de la piscina municipal

3.- Decret 8/2017 de composició i convocatòria Mesa de Contractació. 

4.- Acta mesa de contractació. Obertura sobre NUM. 1

5.- Acta mesa de contractació. Obertura sobre NUM. 2

6.-Acta mesa de contractació. Obertura sobre NUM. 3

7.-Proposta adjudicació mesa de contractació

 

PRESSUPOST 2016

EDICTE APROVACIÓ PRESSUPOST I PLANTILLA ORGANICA 2016

APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST I PLANTILLA ORGÀNICA 2016

 

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN POLIESPORTIU 1A FASE

1.- Edicte bopt de 26 de gener de 2016 número 16

2.- Aprovació definitiva pista poliesportiva 2016


 ANY 2015

PROCEDIMENT EN CURS ANY 2015: PROCEDIMENT OBERT DEL SUBMINISTRAMENT PER LLOGUER DE DOS CAPSES DE 20 M3 PER LA RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, AIXÍ COM EL BUIDATGE, TRANSPORT I GESTIÓ DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS, AIXÍ COM EL BUIDATGE, TRASNPORT I GESTIÓ FELS RESIDUS CONTINGUTS.

1.- Plec de clàusules administratives i tècniques per la contractació, mitjançant procediment obert del subministrament de lloguer de dos capces de 20 m3 per la recollida de residus sòlids urbans, així com el buidatge, transport i gestió dels residus continguts.

 2.- Edicte d'aprovació per decret d'alcadia 525/15 de data 2 de desembre de 2015, del plec de condicons tècniques per a la concessió pel subministrament per lloguer de dos capces de 20m3 per la recollida de residus sòlids urbans, així com el buidatge, trasnport i gestió dels residus continguts.

 


 

ESTAT DEL PROCEDIMENT:

ADJUDICACIONS FINALITZADES:

 1. Anunci al Bopt de l'Alienació de Bens Patrimonials de dues parcel.les al Carrer Garbí número 18 i 20
 2. Plec de condicions de l'Alienació de Bens Patrimonials de dues parcel.les al Carrer Garbí número 18 i 20

 ESTAT DEL PROCEDIMENT:

07/12/2013 Aprovació Inicial

23/01/2014 Aprovació Definitiva

28/08/2014 Presentació d'ofertes

  ESTAT DEL PROCEDIMENT

26/09/2013 Aprovació Inicial

09/11/2013 Aprovació Definitiva i  presentació d'ofertes

08/01/2014 Adjudicació del contracte a l'empresa Sunet Plagas SCP

 

 ESTAT DEL PROCEDIMENT:

31/10/2013 Aprovació Inicial

07/12/2013 Aprovació Definitiva i  presentació d'ofertes

08/01/2014 Adjudicació del contracte a l'empresa Akron Soluciones Informáticas y Servicios SL

ESTAT DEL PROCEDIMENT:

18/10/2013 Aprovació Inicial

30/11/2013 Aprovació Definitiva i  presentació d'ofertes

08/01/2014 Adjudicació del contracte a l'empresa URBASER, SA

ESTAT DEL PROCEDIMENT:

18/10/2013 Aprovació Inicial

06/11/2013 Aprovació Definitiva i  presentació d'ofertes

07/12/2013 Adjudicació del contracte de poda i jardins a l'empresa URBASER, SA

ESTAT DEL PROCEDIMENT:

08/05/2013 Aprovació Inicial

17/06/2013 Aprovació Definitiva

01/07/2013 Obertura de presentación de Pliques

19/07/2013 Adjudicació del contracte de neteja a l'empresa Serveis Arensis, SL

 1.  
 2. Plec  de  clàusules  tècniques i administratives  particulars  per  a  la contractació, mitjançant procediment obert de  la neteja de l'escola Sant Sebastià dels Pallaresos 
 3. Edicte aprovació definitiva del plec de clàusules econòmicoadministratives i tècniques particulars que han de regir la contractació, mitjançant procediment obert, de la concessió del servei de neteja de l'escola Sant Sebastià dels Pallaresos, i s'obre el termini per la presentació de pliques

 4. Adjudicació del contracte de neteja de l'escola Sant Sebastià a Serveis Arensis, SL 

 

 ESTAT DEL PROCEDIMENT:

15/05/2013 Aprovació Inicial

01/07/2013 Aprovació Definitiva i Obertura de presentación de Pliques

 1. Edicte aprovació inicial Plec  de clàusules econòmico-administratives que han de regir la concessió administrativa del bar del camp de futbol municipal dels Pallaresos
 2. Plec  de clàusules econòmico-administratives que han de regir la concessió administrativa del bar del camp de futbol municipal dels Pallaresos (aprovació definitiva)
 3.  Edicte aprovació definitiva del Plec de clàusules econòmico-administratives que han de regir la concessió administrativa del bar del camp de futbol municipal dels Pallaresos

 ESTAT DEL PROCEDIMENT:

13/05/2013 Aprovació Inicial

26/06/2013 Aprovació Definitiva

07/10/2013 Obertura presentació d'ofertes

31/10/2013 Procediment desert

 1. Anunci d'obertura de la convocatòria de licitació, de tramitació urgent, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, un criteri de valoració, per a l'adjudicació del contracte de subministrament d'energia eléctrica en diverses tarifes d'accés (2.0.DHA, 2.1.DHA i 3.0A) per a l'Ajuntament dels Pallaresos 

   

Descàrregues

Resultats proves físiques concurs oposició places Agutzil-Vigilant
Resultats prova teòrica concurs oposició places Agutzil-Vigilant
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a oferir una millor experiència i servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.