Dilluns, 15 d'abril de 2024
23 Cº 10.6 Cº

Corporació. Certificats d'Acords del Ple

2019

Ple ordinàri del 28/11/2019

Ple ordinàri del 10/10/2019:

Ple extraordinàri del 27/06/2019:

2016

Ple Juliol:

- Lectura i aprovació de l'esborrany de acta de la sessió ordinària del ple municipal, duta a terme el dia 26 de maig de 2016.

- Lectura i aprovació de l'esborrany de acta de la sessió extraordinària del ple municipal, duta a terme el dia 30 de maig de 2016.

- Acord d'aprovació de la proposta de festes locals any 2017

- Iinformació econòmica i d'execució del pressupost segon trimestre 2016.

- Aprovació dels padrons dels arbitris municipals corresponents a l'excercici de 2016.

- Mocio que presenta el grup municipal i ERC-MES-AM de retirada del títol d'alcalde honorífic i perpetu.

- Aprovació esborrany del conveni de col·laboració amb l'associació Aurora de conservació d'ecosistemes naturals del riu Francolí.

- Modificació de les tarifes de les taxes de l'ordenança fiscal num. 21 regulador de la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres locals de propietat municipal.

- Aprovació del conveni de col·laboració entre l'ajuntament dels Pallaresos, l'institut i la fundació el sueño de la campana projecte de cooperació “Divierteme i aprendo” de San Ramón de Nicaragua.

- Aprovació inicial NNSS de plantejaments per canvis de sistemes de zona verda i equipaments

- Aprovació de les bases de subvencions a entitats i associacions del municipi

- Aprovació de les bases de subvencions escolars municipals a alumnes curs 2016/2017

 

Ple Maig:

- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió ordinària del ple municipal, duta a terme el dia 31 de març de 2016.

- Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost 2015, i de l’aprovació del pla econòmic-financer.

- Acord de constitució del PMS de l’Ajuntament dels Pallaresos.

- Acord d’aprovació de l’expedient número 2/2016, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant suplement de crèdit.

- Acord d’aprovació de la proposta d’acord d’aprovació de la relació de béns patrimonials i registre d'interessos, per a la seva inclusió al portal de la transparència.

- Acord d’aprovació de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament dels Pallaresos per a l’exercici 2016.

- Acord d’aprovació de la revisió del padró municipal d’habitants referida a 1 de gener de 2016.

- Acord d’aprovació de la creació de l’Escola Municipal de Música dels Pallaresos.

 

Ple Març:

- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió ordinària del ple municipal, duta a terme el dia 28 de gener de 2016.

- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió extraordinària del ple municipal, duta a terme el dia 03 de febrer de 2016.

- Aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla orgànica. Resolució d’al·legacions.

- Aprovació de les Modificacions puntuals en el Reglament del cementiri municipal.

- Aprovació del Reglament regulador de l’Administració en un entorn electrònic.

- Ratificació pel Ple del Decret 108/2016 .

- Moció del grup ICV-EUIA-EPM, ERC-MES-AM, CIU i IP per a la substitució progressiva de l’ús del Glifossat per mètodes no contaminants.

 

Ple Gener:

- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió extraordinària del ple municipal, duta a terme el dia 24 de novembre de 2015.

- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió ordinària del ple municipal, duta a terme el dia 26 de novembre de 2015.

- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió extraordinària i urgent del ple municipal, duta a terme el dia 31 de desembre de 2015.

- Acord d’aprovació inicial del pressupost així com aprovació de la plantilla orgànica 2016.

- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament dels Pallaresos i l’associació entre-gats per a l’establiment de colònies controlades de gats en zones urbanes al municipi dels Pallaresos.

- Adhesió de l’Ajuntament dels Pallaresos com a membre de l’associació Òmnium Cultural.

- Aprovació del calendari del contribuent.

- Moció que presenta el GM d’UNIM – PSC - CP de rebuig al Pla de la Conca de l’Ebre, aprovat per part del govern de l’Estat, en funcions.

2015

Ple Novembre:

- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió ordinària del ple municipal, duta a terme el dia 24 de setembre de 2015

- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió extraordinària i urgent del ple municipal, duta a terme el dia 26 d’octubre de 2015

- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió extraordinària i urgent del ple municipal, duta a terme el dia 16 de novembre de 2015

- Informació econòmica i d’execució del pressupost tercer trimestre 2015

- Proposta d’aprovació, si s’escau, del Compte General 2014

- Aprovació inicial de l’ordenança de camins públics i vies rurals del municipi dels Pallaresos

- Aprovació nomenament d’un representant de l’ajuntament dels Pallaresos a la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat

- Aprovació del conveni marc de cooperació educativa per a totes les facultats i ensenyaments entre la Universitat Rovira i Virgili i aquest ajuntament dels Pallaresos

- Moció que presenta el GM d’UNIM – PSC en defensa de la rebaixa de l’IVA cultural que afecta a la creació i producció de proximitat i a l’accés a la cultura en l’àmbit local

- Moció que presenta el GM d’UNIM – PSC amb motiu del dia internacional contra la violència de gènere

- Moció que presenta el GM ERC- MES - AM en suport i adhesió a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.

 

Ple Setembre:

- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió ordinària del ple municipal, duta a terme el dia 30 de juliol de 2015

- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió extraordinària del ple municipal, duta a terme el dia 24 d’agost de 2015

- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió extraordinària del ple municipal, duta a terme el dia 1 de setembre de 2015

- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió extraordinària del ple municipal, duta a terme el dia 2 de setembre de 2015

- Aprovació del conveni entre l’ajuntament dels Pallaresos i Empresa Municipal Mixta D’aigües de Tarragona SA, per a la col.laboració amb les festes majors dels Pallaresos per l’any 2015

- Moció que presenta el grup municipal d’UNIM-PSC-CP per la revisió d’ofici de la recepció del PP-4 (vot nominal)

- Moció que presenta el grup municipal UNIM-PSC-CP “Som un municipi d’acollida i  solidari, en una societat d’acollida i solidària”.

 

Ple Juliol:

- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de les sessió extraordinària del ple municipal, del dia 25 de juny de 2015

- Informació econòmica i d’execució del pressupost segon trimestre 2015.

- Aprovació dels padrons dels arbitris municipals corresponents a l’exercici de 2015.

- Aprovació del conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut pública de competència municipal entre el departament de salut i  l’ajuntament dels Pallaresos

- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament dels Pallaresos per a la formació pràctica de dos alumnes de Batxillerat de l’Institut Els Pallaresos a l’ajuntament

- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament dels Pallaresos per a la formació pràctica de 100 hores en centres de treball d’una alumna

- Acord d’Aprovació de la proposta de les festes locals a l’any 2016.

 - Aprovació de la moció que presenten els grups municipals d’ERC-MES-AM dels Pallaresos, CIU Els Pallaresos i Independents dels Pallaresos per l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència.

 

Ple Abril:

- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió ordinària del ple municipal, duta a terme el dia 29 de Gener de 2015.

- Donar compte al ple de la Liquidació del Pressupost 2014

- Acord d’aprovació de l’expedient per a aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits.

- Aprovació de la Rectificació anual de  l’inventari de béns a 31 desembre de 2014.

-  Acord d’aprovació de l’adhesió al pacte d’alcaldes/esses.

- Aprovació de la Proposta de Creació de 3 Comissions del Consell Escolar Municipal.

- Acord d’aprovació de la revisió del padró municipal d’habitants referida a 1 de gener de 2015

- Designació jutge de pau suplent del municipi dels Pallaresos

-  Adhesió a l’addenda al conveni de col·laboració signat en data 10 de juny de 2010 entre el Consorci Localret i Telefònica de España SAU per al desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya

- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de l’article 7.1 del Reglament Orgànic Municipal

- Moció que presentà el grup municipal CIU per la modificació de l’article 9.3 i 9.4 del Reglament Orgànic Municipal.

 

Ple Gener:

- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió ordinària del ple municipal, duta a terme el dia 30 d’octubre de 2014.

- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió extraordinària del ple municipal, duta a terme el dia 16 de desembre de 2014.

- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió extraordinària del ple municipal, duta a terme el dia 19 de desembre de 2014.

- Aprovació inicial de les bases de la festa del Carnaval al municipi dels Pallaresos

- Aprovació modificació d’estatuts Consorci Localret

- Aprovació de la moció presentada pel grup municipal del partit socialista de Catalunya al Ple de l’Ajuntament dels Pallaresos, per a reclamar la responsabilitat de la Generalitat en el manteniment del servei públic de les escoles bressol municipal

- Aprovació de la moció que presenta el Grup Municipal d’UNIM-PSC al Plenari de l’Ajuntament dels Pallaresos.

 

2014

Ple Octubre:

- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió ordinària del ple municipal, duta a terme el dia 31 de Juliol de 2014.

- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió extraordinària del ple municipal, duta a terme el dia 7 d’Octubre de 2014.

- Informació econòmica Tercer trimestre 2014.

- Acord d’Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit  per mitjà de transferències de crèdit.

- Acord d’aprovació del calendari del contribuent dels tributs 2015.

- Aprovació de la Modificació del Conveni Col·lectiu personal Laboral i pacte de Condicions del Personal Funcionari de l’Ajuntament dels Pallaresos.

- Acord d’Aprovació de la Desafectació del bé immoble situat a l’Avinguda de Prats de Motlló, s/n, dels pallaresos, modificant la seva qualificació de bé de domini públic a bé de caràcter patrimonial.

- Acord d’Aprovació de la Cessió Gratuïta d’un be patrimonial al Servei Català de la Salut.

- Acord de Modificació de les Ordenances Fiscals per l’exercici 2015.

- Acord d’aprovació inicial del pressupost així com de la plantilla orgànica i relació de llocs de treball de l’any 2015.

-  Acord de concertació d'una operació de préstec a llarg termini per finançar la inversió de la piscina municipal.

- Acord d’Adhesió al conveni d’interoperabilitat de sistemes d’informació entre administracions públiques.

- Acord d'Aprovació Inicial de l’Ordenança Reguladora de l’Administració Electrònica de l’Ajuntament dels Pallaresos

- Acord d’adhesió al programa TASTA (tallers d’acció socioeducativa del tarragonès) amb el consell comarcal del tarragonès.

- Aprovar presentar a l’entitat municipal Colla Gegantera Els Pallaresos per la concessió de distincions de mèrits del Consell Comarcal del Tarragonès.

 

Ple Abril:

Resolució d’Al·legacions i Aprovació Definitiva del Reglament d’utilització de les dependencies locals i sales del casal.

Resolució d’Al·legacions i Aprovació Definitiva del Reglament de la reserva de via pública per guals d’accés de vehicles del municipi dels Pallaresos. 

Modificació de l’Ordenança Fiscal nº22 Reguladora de la taxa per la inscripció d’animals de companyia. 

Acord d’Aprovació de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament dels Pallaresos per a l’exercici 2014. 

Modificació del Reglament Intern del Butlletí Municipal de l’Ajuntament dels Pallaresos. 

Acord d’Aprovació de la revisió del padró municipal d’habitants referida a 1 de gener de 2014. 

Acord d’Aprovació d’Alienació per permuta d’un ben patrimonial  

Acord d’Autorització a la Diputació de Tarragona, per la gestió informatitzada del padró municipal d’habitants i la cessió o transferència de dades derivades de l’esmentada gestió 

Aprovació de la revisió número 1 del Pla de Protecció Civil dels Pallaresos, Pla d’Actuació per a Episodis de Contaminació Accidental del Riu Ebre, Associats a les Tasques de Descontaminació de l’Embassament de Flix. 

Acord d’Aprovació d’un Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament dels Pallaresos i l’institut Ramon Llull. 

Moció sobre pobresa energètica que presenta el grup municipal d’UNIM-PSC a l’Ajuntament dels Pallaresos 

Moció que presenta el Grup Municipal de Convergència i Unió en defensa del model educatiu i la llengua davant els nous atacs judicials.

 

Ple Febrer:

Donar compte al ple de la Liquidació del Pressupost 2013

Acord de Modificació del Reglament d’utilització de les dependencies locals i sales del casal

Aprovació inicial reglament del cementiri municipal

Aprovació inicial reglament de la reserva de via pública per guals d’accés de vehicles del municipi dels Pallaresos

Resolució d’Al·legacions a l’Acord d’Aprovació de la creació del consell escolar municipal i Aprovació Definitiva

Adhesió del personal funcionari al conveni col·lectiu del personal laboral de l’ajuntament dels Pallaresos

Aprovació de la moció que presenta els grups municipals UNIM-PSC, PPC, GP I ELS VERDS-GVE-ACP per tal que l’ajuntament dels Pallaresos sancioni els bancs que no compleixin la llei 18/2007

Aprovació de la moció que presenta el grup municipal UNIM-PSC contra la reforma de la Llei Orgànica 2/10 de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs

Aprovació de la moció que presenta els grups municipals UNIM-PSC, PP I GP a l’ajuntament dels Pallaresos sobre la distribució del fons de cooperació local de Catalunya per a l’exercici 2013

Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de la Secuita i Els Pallaresos

 

2013

Ple Desembre:

Acord d’Adhesió al programa TASTA (Tallers d’acció socioeducativa del Tarragonès) amb el Consell Comarcal del Tarragonès.

Acord d’Aprovació del conveni de col·laboració entre l’ajuntament dels Pallaresos i la facultat de ciències de l’educació i psicologia de Tarragona de la Universitat Rovira i Virgili per a la realització de pràctiques.

Acord d’Aprovació Inicial de l’ expedient de modificació de crèdits 4/2013 en el pressupost  de despeses mitjançant transferències.

Acord d’Aprovació Definitiva dels Plecs de Clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament dels Pallaresos.

 

Ple Novembre:

Acord d'aprovació inicial de l' expedient de modificació de crèdits en  el pressupost de despeses mitjançant transferències.

Aprovació dels padrons dels arbitris municipals corresponents a l'exercici de 2013.

Acord de modificació de les ordenances per l'exercici 2013.

Acord d'aprovació del calendari del contribuent dels tributs 2014.

Acord d'aprovació inicial del pressupost així com de la plantilla orgànica i relació de llocs de treball de l'any 2014.

Aprovació de la creació del consell escolar municipal.

Proposta d'aprovació al ple de l'ajuntament del projecte "Emprende 3" realitzat pel ministeri d'hisenda i administracions públiques.

Proposta d'Aprovació al ple de l'ajuntament dels Pallaresos de les bases que han de regir la concessió d'ajudes socials a l'anualitat 2014.

Acord d'Aprovació del Conveni d'Adhesió a la Comunitat de Municipis de Servei d'Aigua.

Aprovació del reglament del registre municipal d'entitats.

Acord de modificació de l'ordenança reguladora de l'ús de les instal·lacions municipals esportives de l'ajuntament dels Pallaresos.

Moció del grup municipal UNIM-PSC-PM sobre la pobresa. 
 

Ple Juliol:

Aprovació de la Rectificació anual de l'inventari de béns a 31 de desembre de 2012.

Acord d'aprovació, si s'escau, del compte general de la corporació, any 2012.

Acord d'Aprovació del Conveni d'Adhesió a la Comunitat de Municipis de Servei d'Aigua.

Acord d'Aprovació de l'expedient   de modificació de crèdits  en  el pressupost  de despeses mitjançant transferències.

Acord de constitució de la junta de govern local.

Acord de delegacions del ple en la junta de govern local.

Acord de modificació sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes.

Aprovació del Conveni Col·lectiu personal Laboral i pacte de Condicions de l'Ajuntament dels Pallaresos 2013-2014.

Aprovació de la Modificació del Reglament regulador de la Gestió i Ús de les Deixalleries Municipals.

Moció que presenta el Grup Municipal d'UNIM-PSC-PM de reclamació dels deutes de la Generalitat de Catalunya amb l'Ajuntament dels Pallaresos.

 

Ple Abril:

Resolució de l'alcaldia de nomenament dels tinents d'alcalde de l'ajuntament

Proposta de composició de la comissió especial de comptes 

Proposta de nomenament de tresorer 

Proposta sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes 

Distribució de les diferents àrees i Relació de Carteres 

Proposta de supressió de la comissió informativa de caràcter permanent creada per acord plenari de data 30 de juny de 2011 

Proposta de modificació del règim de sessions del ple de la corporació  

Acord d'aprovació del projecte de baixa tensió d'enllumenat públic exterior de l'ajuntament dels pallaresos

Resolució d'Al·legacions i Aprovació Definitiva de les Bases per la Concessió d'Ajuts Escolars municipals a alumnes, curs 2013-2014

 

Ple Març:

Acord d'Aprovació de l'expedient per a aprovar i comptabilitzar el Reconeixement Extrajudicial de Crèdits

Acord d'aprovació i comptabilització de baixes d'obligacions reconegudes en exercicis anteriors

Acord d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre la fundació URV i l'ajuntament dels Pallaresos

 

Ple Gener:

Acord d'aprovació de les bases específiques per a la concessió d'ajuts escolars municipals a alumnes, curs 2013-2014

Aprovació d'un conveni de col·laboració d'encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut pública entre l'agència de salut pública de Catalunya i l'ajuntament dels Pallaresos

Acord de tramitació dels plecs de clàusules administratives generals de l'ajuntament dels pallaresos

Modificació de l'ordenança fiscal nº-23 reguladora del subministrament d'aigua

Acord de modificació del calendari del contribuent dels tributs 2013

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a oferir una millor experiència i servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.